Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg willen we alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. De coalitie onderwijs-jeugd-zorg in Zuid-Limburg die deze ambitie realiseert bestaat uit partners in kinderopvang, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, de GGD ZL, de jeugdgezondheidszorg, de samenwerkingsverbanden PO en VO, partners in welzijn en zorg, regionale kennispartners (hoger onderwijs, universiteit en academische werkplaatsen), 16 gemeenten en de Provincie Limburg.

Proof of the pudding is in the eating: de coronaperiode
In de COVID-19 crisisperiode blijken de investeringen in het netwerk
op scholen en kindcentra te renderen! Partners in de knooppunten
weten elkaar snel te vinden in de zorg om kwetsbare leerlingen en het realiseren van noodopvang. Tegelijkertijd worden de knooppunten ook op de proef gesteld. Oftewel ‘the proof of the pudding is in the eating’; onvolkomenheden, geen goede afspraken, onhandig taalgebruik/ interpretaties komen nu sneller aan het licht. Die signalen worden zo snel mogelijk (onderling) ‘verholpen’ door functionarissen in sleutelposities.

Eerlijkheidshalve heeft corona ook (tijdelijk!) spreekwoordelijk roet in het eten gegooid als we kijken naar het concretiseren van de Zuid-Limburgse ondersteuningsvraag aan de landelijke coalitie Met Andere Ogen. Een groot deel van de betrokken partijen hebben zich moeten focussen op het inrichten van de noodopvang en het implementeren van de overheidsmaatregelen. Ingehaald door andere prioritering. Daarbij stond in maart een Zuid-Limburgse bestuurlijke werkconferentie gepland met als thema ‘Netwerkregie’. Samenwerking onderling en het programma Met Andere Ogen waren onderdeel van de agenda. Deze bijeenkomst is verplaatst naar september 2020.

Ondertussen heeft Zuid-Limburg uiteraard de draad weer opgepakt. De regio heeft digitaal kennis uitgewisseld, er vinden digitale knooppunten (me?t ouders!) plaats en de ondersteuningsvraag aan de landelijke coalitie Met Andere Ogen wordt geconcretiseerd. Zuid- Limburg wil de knooppunten doorontwikkelen en de preventieve werking ervan vergroten. Een blauwdruk maken is niet mogelijk, het moet echt aansluiten bij de betreffende “werkplaats”. Het vraagt een gezamenlijke (onderwijs, jeugd en zorg) analyse van de gezinnen, problematiek, zorggebruik en voorzieningen inclusief data. Zuid- Limburg ziet hierbij mogelijkheden om van andere regio’s te leren. Daarnaast gaat Zuid-Limburg aan de slag met netwerkregie. Het is een grote regio met veel partijen. De samenwerking is goed georganiseerd door het inrichten van structuren en overleggen, maar de onderlinge communicatielijnen kunnen versterkt worden. Het blijft een uitdaging om de gezamenlijke ambitie ook e?cht gezamenlijk te implementeren en los te komen van organisatiegrenzen en schotten in de financiering.

‘Te doen wat ervoor nodig is. Zorgen dat de benodigde aanpak landt in het hart en hoofd van alle uitvoerders. De koers adopteren, adapteren en tot het DNA van organisaties te maken’

Vanuit Zuid-Limburg nemen we deel aan 3 Communities of Practice. Het is leuk om te verbinden met anderen, te leren en ook onze eigen ervaringen te delen.

Thema’s van de regioagenda Zuid-Limburg

Bestuurlijk heeft het Regionaal Platform Onderwijs-Jeugd Zuid-Limburg drie thema’s benoemd, waarop zijn werkgroepen ingericht:

1. Opdracht doorgaande leer- en zorglijn

Scholen en gemeenten samen aan zet

Aandachtspunten:

 • Vroegsignalering in kindcentra en peuteropvang: Verschil leerlingen

  op 4-jarige leeftijd.

 • Ee?n gezin, e?e?n plan, e?e?n regisseur: Informatievoorziening alle

  betrokken partijen.

 • Knooppunten: Basis op orde | Wanneer zijn ze functioneel en goed? |

  Houden we deze werkwijze vol?

 • Focus op zorgleerlingen, maar hoe staat het met de ‘reguliere’

  leerling.

• Werkwijze onderwijs en zorg: overdracht zo vroeg mogelijk; Overgang KO-PO (startklassen/onderinstroom SO), PO – VO (Overstaptafels), Vo – mbo/hbo/wo (warme overdracht via Knooppunten).

2. Opdracht speciale voorzieningen (Doelgroeparrangementen – SO en VSO)
Voorstel speciale voorzieningen onderwijs-jeugd-zorg

Aandachtspunten:
• In kaart brengen van betreffende doelgroep middels cijfers en huidige

verdeling. Welk type onderwijs wordt nu waar aangeboden? Welk type onderwijs is straks waar in de regio nodig? Concentratie en regionale spreiding van voorzieningen als antwoord op ontgroening en inclusie uitwerken (Campus special needs per subregio?)

• Bereikbaarheid speciale voorzieningen in de regio.

3. Opdracht IHP

Hoofdlijnen Regioplatform ten aanzien van nieuwe IHP

Aandachtspunten:
• Samenwerking tussen KO-PO in Kindcentra of BMV en PO-VO.
• Haalbaarheid ‘iedere kern een school’.
• Minimale omvang van locaties: kernscholen en satellietscholen, werkruimte voor kernpartners, onderwijskwaliteit waarborgen in omvang locatie en personeel, flexibiliteit in ruimtegebruik voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben.

Meer weten? Neem dan contact op met Peggy Muijers,  peggy.muijrers@maastricht.nl

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: