Groningen

Regio Groningen

De gemeente Groningen heeft 232.652 inwoners (CBS, stand van zaken 1 juli 2021). Naar inwoneraantal is de gemeente daarmee de zesde van Nederland en veruit de grootste van Noord-Nederland. De gemeente kent 21 kernen (waarvan één stad). De belangrijkste zijn: Groningen (202.900 inwoners), Haren (17.950 inwoners) en Ten Boer (4.645 inwoners). 
In de gemeente Groningen zijn er: 52 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 18 locaties voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, 32 locaties voor voortgezet onderwijs en 4 mbo-instellingen (met 16 vestigingen). In totaal betreft het 62.256 jongeren tussen 0 en 23 jaar (DUO, stand van zaken nog 2020). De gemeente Groningen kent een samenwerkingsverband voor primair onderwijs (de regio centraal, als onderdeel van een provinciaal samenwerkingsverband PO) en voor voortgezet onderwijs (SWV VO Groningen Stad). 

 

Focus op schoolaanwezigheid, verbinding onderwijs-jeugdhulp & partners

Op 9 juni 2021 is in het Forum te Groningen het nieuwe Thuiszitterspact 2.0 ondertekend. Dit nieuwe Pact kent twee pijlers: schoolaanwezigheid (preventie van thuiszitten) en de verbinding onderwijs-jeugdhulp. De volgende partners maken deel uit van het nieuwe Pact: de gemeente Groningen (afdeling DMO en Leerplicht/RMC), samenwerkingsverband PO (regio centraal), samenwerkingsverband VO Groningen Stad, de MBO’s Alfa College, Noorderpoort, Menso Alting en Terra, WIJ Groningen en de GGD Groningen.

 

Groot denken, klein beginnen!

Qua regio ligt de focus op de gemeente Groningen. Echter bijna 40% van de VO-leerlingen die in de stad naar school gaat, komt uit de omliggende regio (provincie Groningen en Noord-Drenthe). Voor de MBO’s geldt helemaal dat de studenten uit een omvangrijk geografisch gespreid gebied komen. Om niet te verzanden in ‘alles hangt met alles samen’, kiezen we ervoor om klein te beginnen, maar wél groot te denken. Zo zijn er in de afgelopen jaren al mooi dingen tot stand gekomen, zoals o.a. de vorming van AOJ-teams op alle VO-scholen (Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp met vertegenwoordigers van school, het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, een medewerker sociaal team (WIJ) en de jeugdarts van de GGD). Ook zijn er pilots gestart inzake collectieve ondersteuning in verschillende cluster 3-scholen.
Voor enkele thema’s geldt dat we dit op provinciaal niveau proberen op te pakken: jeugdhulp in het speciaal onderwijs, een gezamenlijk privacyconvenant en een provinciale doorbraakaanpak. Een kerngroep gemeenten-onderwijs in de provincie Groningen voert over deze thema’s de regie.
 

‘Wie één kind/jongere redt, redt de hele wereld!’

 

Resultaten eerste Pact 2018-2020

In de zomer van 2020 is het 1ste Thuiszitterspact geëvalueerd. Het aantal thuiszitters daalt nog niet structureel, maar we hebben wel veel bereikt:

  • We zien intensivering van de samenwerking over de domeinen heen, we leren elkaars taal beter verstaan en we verbeteren de verbinding in de gehele onderwijsketen (PO-VO-MBO).
  • We hebben de thuiszitters incl. de ziekgemelde leerlingen veel beter in beeld en ondernemen structureel en cyclisch actie.
  • We hebben onderzoek naar vrijstellingen uitgevoerd en op basis van de aanbevelingen zijn verbeteringen in het proces doorgevoerd. 
  • We zijn gestart met het in beeld brengen van successen: zo hebben we in schooljaar 2019-2020 62 leerlingen weer teruggeleid naar het voortgezet onderwijs.  
  • Gegevensuitwisseling tussen school en samenwerkingsverband vindt AVG proof plaats. 


Kaders nieuwe Pact 

Het nieuwe Pact 2021-2024 krijgt gestalte vanuit de volgende kaders: allereerst de ondersteuningsplannen van de betrokken SWV’s PO & VO en het Jeugdplan van de gemeente Groningen. Daarnaast sluiten we aan bij het landelijk programma ‘Met Andere Ogen’ en het Programma Zorg voor de Jeugd. Ook zijn we lid van het International Network for School Attendance (INSA) en het landelijk kennisteam schoolweigering. Tot slot nemen we deel aan C4Youth, een regionale Kennis- en Leerwerkplaats met als algemene doelstelling het bevorderen van een lerende omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders, en het bevorderen van vakmanschap ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.

 


Ambitieuze streefdoelen tot 2024


In ons activiteitenplan zijn 25 activiteiten en verbeteracties opgenomen die we tot 2024 willen uitvoeren, monitoren en evalueren. Zo zijn er ambitieuze (streef)doelen opgenomen t.a.v. verzuim/thuiszitten/vrijstellingen & het collectiveren van jeugdhulp. Ook willen we nauw aansluiten bij de wetenschap door in te zetten op effectieve aanpakken (onderzoek ‘Weten wat werkt’).

‘Hebben we verschil gemaakt in het leven van een kind/jongere?’

 


Contactpersoon:
drs. Erik de Graaf
Adjunct-directeur Samenwerkingsverband VO Groningen Stad 
Voorzitter stuurgroep Thuiszitterspact 2.0 
+31 (0)6 – 553 48 225 
e.de.graaf@swv-vo2001.nl 

Meer weten?
Wil je meer weten over het Thuiszitterspact 2.0 en/of alle verbeteracties bekijken? Klik hier of via de website van SWV VO Groningen Stad: Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024. Via https://www.swv-vo2001.nl/thuiszitterspact-2-0/ kun je tevens andere relevante documenten inzien, waaronder de nieuwsbrief.