Noord Veluwe

De gemeenten, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde vallen onder de regio Noord Veluwe. Binnen deze regio zijn er drie samenwerkingsverbanden. St Leerlingenzorg Noord Veluwe (VO), Zeeluwe (PO) en Berseba (reformatorisch samenwerkingsverband). Vijf gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo) hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin en Putten en Zeewolde hebben hun lokale toegang tot jeugdhulp op een andere manier georganiseerd.

Regionale ontwikkelagenda Jeugdhulp en Onderwijs


Vanuit de regionale stuurgroep Onderwijs en Jeugdhulp is de “Regionale ontwikkelagenda Onderwijs en Jeugdhulp” opgesteld. De algemene doelstelling vanuit deze agenda is “In gezamenlijkheid willen we bereiken dat onze kinderen in een doorgaande ontwikkeling zichzelf kunnen ontplooien/ontwikkelen, in een passende setting zo thuisnabij mogelijk, waarbij optimaal wordt samengewerkt tussen onderwijs en jeugd.” 

Vanuit deze doelstelling zijn de volgende 4 speerpunten ontwikkeld:

  1. School en opvang als vind- en werkplaats voor jeugdhulp;
  2. Werk maken van onderwijs en zorg – arrangementen met scholen; 
  3. Werken aan voorkomen van thuiszitters én herijken vrijstellingen;
  4. Monitoren kengetallen en good practices. 

De regionale stuurgroep heeft vooral een inspirerende, activerende en faciliterende rol richting de lokale gemeente. De lokale gemeenten is de plek waar “op maat” bepaald dient te worden hoe invulling gegeven kan worden aan de bovenstaande speerpunten.


Toekomst

We zijn als regio nu twee jaar onderweg met de genoemde speerpunten en er zijn mooie werkwijzen, projecten en activiteiten ontwikkeld om de samenwerking tussen Jeugdhulp en onderwijs te versterken.

We staan op dit moment op het punt om opnieuw speerpunten en prioriteiten te stellen voor de komende jaren. Onze ambitie is om dit niet alleen met onderwijs en Jeugdhulp te doen maar ook partijen als, kinderopvang, welzijnswerk en verenigingen te betrekken bij het werken aan onze gezamenlijke doelstelling. De kinderen zijn uiteindelijk degene waar we ons voor inzetten.

Mochten jullie meer informatie willen over onze samenwerking? Neem dan contact op met Rico Smit rico.smit@elburg.nl of 0651063092