Utrecht

Inspiratieregio Utrecht zet door op effectieve verbinding onderwijs-jeugdzorg

In de Inspiratieregio Utrecht wordt de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd verder verbeterd. Tussen professionals die samenwerken met de school, de leerling en ouders, maar ook tussen samenwerkende organisaties. In Utrecht zijn dat de gemeente (leerplicht, jeugdgezondheidszorg, onderwijs- en jeugdbeleid), de samenwerkingsverbanden PO en VO en buurtteamorganisatie Lokalis die samen de kernpartneraanpak hebben ontwikkeld.

Naast kwaliteitsverbetering van de samenwerking op casui?stiek en beleid gaat het ook om sterke gezamenlijke sturing. Niet vanuit iedere organisatie afzonderlijk, maar samen en door alle ‘lagen’ heen. Kort gezegd: Utrecht wil als inspiratieregio een doorontwikkeling maken van organisatiegestuurd naar vraaggestuurd werken. En het rendement van de Utrechtse aanpak voor kinderen, jongeren, gezinnen, scholen en wijken vergroten.

Kernpartneraanpak in tijden van crisis

De Corona-crisis was voor de verbinding van onderwijs en zorg een lakmoesproef. Lukt het ook in tijden van acute nood om te verbinden waar nodig? Bestuurders van onderwijs, opvang, jeugdbeleid en jeugdhulp stelden in korte tijd een gezamenlijk afwegingskader op
om passende hulp te kunnen bieden en spraken elkaar twee keer per week om ontwikkelingen voor te zijn, te volgen en snel in te kunnen springen. Partners zetten vanuit een vanzelfsprekende behoefte samen de schouders onder de opvang van kwetsbare groepen. De Utrechtse infrastructuur op onderwijs en zorg voor jeugd is zo stevig dat ze ook - of juist - in crisis het fundament blijft waarop we samenwerken.

Stadsnetwerk

In de Corona-crisis werd ook snel duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen extra de dupe dreigden te worden van de schoolsluiting. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Daarom hebben samenwerkende partijen op dit terrein de handen ineen geslagen. Er werd in Utrecht een stuurgroep en coördinatiegroep gestart, die als opdracht kreeg de laagdrempelige ondersteuning voor kinderen en jongeren bij het thuisonderwijs te coördineren en voorbereidingen te treffen om extra leertijd te organiseren om leerachterstanden in te halen. Dit Stadsnetwerk Gelijke Kansen krijgt ook post-Corona concreet vorm.

Op Academie Tien, een innovatieve school voor voortgezet onderwijs in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn werd het project Thuisschoolmaatje ontwikkeld. Dit initiatief werd door de VO-Raad opgepikt en landelijk uitgerold. Binnen de stad Utrecht werd dit initiatief vervolgens verder verbreed. Uit een eerste inventarisatie bleek dat meer dan 800 Utrechtse kinderen en jongeren extra ondersteuning van vrijwilligers ontvangen tijdens de lockdown. In het Stadsnetwerk is de ambitie uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. EenVandaag maakte over deze aanpak een uitzending.

Zomerschool

Vanuit de krachtenbundeling binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen wordt de komende periode ook de Zomerschool geregisseerd. Utrechtse leerlingen die vanwege het coronavirus een achterstand hebben opgelopen, kunnen in de zomervakantie extra onderwijs krijgen. Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor een eigen leerprogramma of meedoen met een gezamenlijk aanbod.

Daarnaast kunnen verschillende Utrechtse scholen gebruikmaken van een gezamenlijk aanbod. Bij dit aanbod wordt samengewerkt met verschillende partijen waaronder de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Zo gaan studenten van beide onderwijsinstellingen leerlingen helpen met cognitieve vakken.

Voor meer informatie over inspiratieregio Utrecht kun je contact opnemen met Harriët Smit, H.Smit@sterkvo.nl


 


Delen