Holland-Rijnland

In de regio Holland Rijnland is de samenwerking tussen de 7 samenwerkingsverbanden Passend onderwijs (PO en VO), het MBO en de 13 gemeenten van de jeugdhulpregio Holland Rijnland al in 2013 gestart.

In maart 2019 zijn de volgende ambities, neergelegd in de notitie ‘samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp’ door de bestuurders omarmd:

1. Met preventie voorkomen dat specialistische ondersteuning nodig is.
2. Arrangementen voor kinderen met complexe problematiek.
3. Effectiever organiseren van jeugdhulp in het onderwijs.
4. Verbeteren verzuim en voortijdig schoolverlaten.
5. Een heldere route en werkproces

De aanpak om onderwijs en zorg beter te laten samenwerken is in onze regio gevisualiseerd in bovenstaande infographic waarbij de deelactiviteiten verbeeld zijn als appels aan de boom. In de verschillende projecten wordt in verschillende verbanden samengewerkt. Soms op lokaal niveau, soms op subregionaal niveau en soms op regionaal niveau.

Centraal in de aanmelding van Holland Rijnland als inspiratieregio staat het project Innovatie dekkend netwerk (dit is een van de ‘appels aan de boom’) dat gaat over onderdeel 2) arrangementen voor kinderen met complexe problematiek.

Doel van deze arrangementen is om te komen tot een onderwijs zorgcontinuu?m voor kinderen waarbinnen kinderen zich gelang hun behoefte en ook op eigen tempo kunnen ontwikkelen tussen 100% zorg en 100% onderwijs.

 

Project innovatie dekkend netwerk

Voorbeeld: Sofie

Sofie is ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs. Sofie kan het onderwijs nauwelijks aan en ontvangt 5 dagen individuele begeleiding vanuit jeugdhulp. Professionals willen daarmee voorkomen dat Sofie een vrijstelling vanuit de leerplicht krijgt. Sofie kan namelijk wel leren. Iedereen doet er van alles aan om Sofie in het onderwijs te houden, maar ze is niet gelukkig. Wat het meisje nodig heeft is rust. Sofie gaat daarom naar een zorgboerderij en komt daar het eerste half jaar tot rust. Sofie kan leren, daarom komt er een leerkracht naar haar toe die met haar werkt aan schoolse vaardigheden. Sofie krijgt in dat eerste jaar ook begeleiding. Er wordt toegewerkt naar een kleinschalig arrangement, bijvoorbeeld een klas van 6 kinderen met leerkracht en een pedagogisch medewerker.

Er zijn kinderen en jongeren die zich net als Sofie, binnen een school (-gebouw) nog niet of niet meer tot leren of ontwikkeling komen. Het zijn kinderen die zich bevinden in een grijs gebied, op de grens van onderwijs en zorg. Het project Innovatie Dekkend Netwerk onderzoekt en stimuleert de mogelijkheden voor deze kinderen. Het zijn kinderen die vaak slecht tegen veel prikkels kunnen, kinderen met autisme of hoogbegaafde kinderen die om een andere vormgeving van onderwijs

Er zijn kinderen en jongeren die zich net als Sofie, binnen een school (-gebouw) nog niet of niet meer tot leren of ontwikkeling komen. Het zijn kinderen die zich bevinden in een grijs gebied, op de grens van onderwijs en zorg. Het project Innovatie Dekkend Netwerk onderzoekt en stimuleert de mogelijkheden voor deze kinderen. Het zijn kinderen die vaak slecht tegen veel prikkels kunnen, kinderen met autisme of hoogbegaafde kinderen die om een andere vormgeving van onderwijs vragen dan de meeste andere kinderen. Met Innovatie Dekkend Netwerk willen wij als regio inzicht krijgen in wat er nodig is (inhoudelijk, financieel en randvoorwaardelijk) om voor deze doelgroep niet ‘ad hoc’ maar goed onderbouwd, duurzaam en ‘herhaalbaar’ oplossingen te realiseren. Hiervoor zijn ook oplossingen op landelijk niveau nodig. Holland Rijnland wil deze landelijke thema’s, met name de beperkende wettelijke kaders, als ook de behoefte aan een integraal kwaliteitskader (onderwijs en jeugd), via MAO agenderen. Op dit moment zijn de verschillende arrangementen vaak afhankelijk van welwillende de schoolbesturen en financieringsconstructies die op lange termijn niet houdbaar zijn. Holland Rijnland streeft er naar om naar werkzame oplossingen te komen die duurzame impact hebben op kinderen en hun toekomst.

 

Voortgang op de 7 adviezen

Binnen Innovatie Dekkend Netwerk is er ruimschoots gewerkt aan de adviezen 1, 2, 5 en 6. Voorafgaand aan de start van Met Andere Ogen waren al ambities geformuleerd. Na start van het Met Andere Ogen traject is actief ingezet op het inzichtelijk krijgen van geoorloofd verzuim, zodat we eerder en preventiever kunnen ingrijpen. Er is gewerkt aan het verstevigen van de samenwerking in de teams. Verder willen wij via een drietal MBC’s inzicht verwerven in de maatschappelijke waarde en financieel inzicht van de lopende pilots. Hiervoor wordt momenteel data verzameld, welke wellicht op langere termijn ook sturingsinformatie op kan leveren.


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: