Beleidspraktijk

Advies Onderwijsraad Steeds inclusiever

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

De raad hanteert een perspectief voor de lange termijn, met inclusiever onderwijs als stip aan de horizon. Hij adviseert om inclusiever onderwijs stapsgewijs te realiseren. De Onderwijsraad heeft dit advies ontwikkeld op verzoek van de minister, met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs. De adviezen van het rapport Mét Andere Ogen uit november 2018 hebben hier tevens in rol in gespeeld.

De onderwijsraad is al ruim 100 jaar hét onafhankelijke adviescollege over onderwijs  van de regering en het parlement. Hij brengt gevraagd en ongevraagd gefundeerde adviezen uit.

Wat is inclusiever onderwijs? Volgens de onderwijsraad:

Inclusiever onderwijs betekent allereerst dat leerlingen met een beperking de benodigde ondersteuning en toerusting krijgen om naar school te kunnen. En in de tweede en derde plaats dat hun school dicht bij huis is en dat ze samen met leerlingen zonder een beperking onderwijs volgen. De combinatie van deze drie – ondersteuning en toerusting, thuisnabij onderwijs en gezamenlijk onderwijs – vormt de stip aan de horizon waar iedereen naartoe werkt. Naast directe ondersteuning en toerusting van de leerling met een beperking is ook indirecte ondersteuning en toerusting nodig, aan medeleerlingen, het lerarenteam en de ouders. Dit draagt eraan bij dat leerlingen met een beperking zich welkom voelen en er zeker van kunnen zijn dat de school de hele leerperiode voor hen klaarstaat.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen