De lerende aanpak

Het netwerk biedt een basis om in allerlei samenstellingen betekenisvolle initiatieven te ondernemen, om gezamenlijk bepaalde ambities te realiseren. Ambities zoals inclusieve samenwerking met ouders of het versterken van de regierol van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het resultaat van de uitvoering van de ambities wordt gemonitord en gedeeld aan de hand van de ‘lerende aanpak’. De lerende aanpak is een cyclus op basis waarvan geleerde lessen opgehaald kunnen worden en verder kunnen worden verspreid in het netwerk. De cyclus is leidend voor systematisch leren.

 

DE LERENDE AANPAK MET ANDERE OGEN IN ZES STAPPEN(L).jpg

 

Aanname

Het vertrekpunt van de cyclus van de lerende aanpak is de aanname dat samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. Het belang van deze samenwerking komt in meerdere onderzoeken voor.  

Wat werkt?

Daarnaast bestaat er ook al kennis over factoren die de samenwerking beïnvloeden. Het programma Met Ander Ogen heeft deze kennis afgelopen jaar geordend naar zes werkzame elementen met daaronder hangende indicatoren (zie afbeelding reflectiekader). Dit reflectiekader is opgesteld op basis van evaluaties en onderzoeken in het kader van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd, en wetenschappelijke bestuurskundige literatuur over samenwerken in netwerken van organisaties en professionele teams. De zes werkzame elementen vormen het reflectiekader om toekomstige geleerde lessen te onderen. Het doel is om de werkzame elementen verder aan te scherpen en aan te vullen met handelingsperspectieven.

 

Met Andere Ogen Doen

Doen en leren in de dagelijkse praktijk is de basis om deze werkzame elementen verder aan te scherpen en aan te vullen met handelingsperspectieven. Het doen en leren kan in de dagelijkse praktijk onder andere in fieldlabs, micro-experimenten, proeftuinen, projecten, leernetwerken, werkplaatsen, etc. MAO kan hierin ondersteunen. 

Dit doen en leren hoeft niet alleen onder de vlag van MAO plaats te vinden. We maken verbinding met initiatieven, proeftuinen, experimenten, aanpakken die én bestaan uit lokale praktijken én ontwikkelkansen van kinderen vergroten én een raakvlak hebben met inclusieve samenwerking van onderwijs, zorg en jeugd. Voorbeelden hiervan zijn thuiszittersinitiatieven ondersteund door Movisie, Wel in ontwikkeling, het traject van gedragswerk, Ingrado en Zorg voor de Jeugd, Platform vakmanschap en OZA proeftuinen. De lessen die hieruit geleerd worden kunnen ook bijdragen aan het aanscherpen van de werkzame elementen. MAO zorgt in samenwerking met het NJI voor de aansluiting van de lerende infrastructuur van MAO op andere lerende infrastructuren. 

Daarnaast kan er ook op landelijk niveau worden geleerd. MAO faciliteert hiervoor verschillende werkvormen (Ontmoet / Bouw).

 

Met Andere Ogen Leren

MAO zorgt in samenwerking met kennispartners ervoor dat de geleerde lessen worden opgehaald en breed gedeeld. MAO faciliteert hiervoor de infrastructuur en verschillende communicatievormen. Dit levert een ondersteunende bijdrage aan de beweging van MAO en aan de verbreding en verdieping van het netwerk. 

 

Met Andere Ogen Reflecteren & Leren en Doen

De deelnemers in het netwerk reflecteren vervolgens op de geleerde lessen, zetten het om naar handelingsperspectieven en passen ze toe in de praktijk.