02 februari 2020

CoP Positief en preventief jeugdbeleid

In deze Community of practice ligt de focus op positieve en preventieve werkpraktijken rond het (jonge) kind. We verkennen wat er speelt in de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en hun partners. Vervolgens onderbouwen we dit met een business case en onderzoeken hoe de (regisserende) rol van ouders en kinderen dit kan versterken.

Kernvragen bij dit thema:

Wat is er in de basis van een schoolomgeving nodig om kinderen en jongeren gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien? Hoe wordt binnen het onderwijs omgegaan met alledaagse opvoed- en opgroeivragen die horen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Hoe kunnen partners uit het jeugdveld de school versterken? Wanneer hebben we het over positief jeugdbeleid en wanneer over preventie? Hoe zijn beide begrippen in te vullen in de samenwerking van scholen, partners uit het jeugdveld en van gemeenten? En hoe kan specifieke aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen bijdragen aan ontwikkelkansen?

Voor wie

Deze CoP is bedoeld voor ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals, beleidsmakers, directeuren en bestuurders uit gemeenten, zorginstellingen en het onderwijs. Deze gemêleerde samenstelling zorgt ervoor dat er samen vanuit verschillende perspectieven (politiek-bestuurlijk, beleidsmatig en vanuit de praktijk) geleerd wordt. 

Zo gaan we aan de slag

In de eerste sessie kiezen we gezamenlijk onze focus voor de vier volgende bijeenkomsten: wat willen we onderzoeken? Welke perceptie op positief jeugdbeleid hebben we? Hoe komen we buiten de box om nieuwe mogelijkheden tot positief en preventief beleid te ontdekken? Welke vragen hebben we en zijn er externe sprekers met wie we hierover willen praten. Wat willen we delen met de buitenwereld? Tenminste één van de bijeenkomsten zoomt in op het versterken van de samenwerking rond jonge kinderen.

 

Doel van deze CoP

  • kennis, ervaring en inzichten opdoen die aansluiten bij de leerbehoefte van elke inspiratieregio en daar ook toepasbaar zijn;
  • vanuit beleid en praktijk zicht krijgen op goede voorbeelden van positief jeugdbeleid en preventie in en om het onderwijs;  
  • onderzoeken welke werkzame elementen (bouwstenen) in de beleidsvorming en praktijkuitwerking nodig zijn om positief jeugdbeleid binnen het onderwijs te laten werken voor kinderen en jongeren;
  • een gezamenlijke visie ontwikkelen op hoe gemeenten de context van de school op een vanzelfsprekende manier kunnen benutten in hun positief jeugdbeleid, en samenwerking met organisaties, ouders en kinderen versterken;
  • knelpunten identificeren die het tot stand komen van positief jeugdbeleid en preventie in de verbinding met scholen belemmeren en deze adresseren.

 

Praktische informatie

  • Data:

    • Maandag: 2 maart, 6 april, 18 mei, 8 juni en 7 september van 9.00 – 13.00 uur
  • Locatie: nnb.
  • Je schrijft je in liefst als duo met een afvaardiging vanuit gemeente, onderwijs en/of jeugdhulp.

Delen