27 juni 2022

Samenwerkingsplatform sociaal domein van start

De kennis van de 344 gemeenten wordt binnen het Samenwerkingsplatform sociaal domein samengebracht met die van het rijk en de samenwerkingspartners. Vanaf nu wordt gewerkt aan 1 plek waar alles over het sociaal domein is te vinden en waar de online en de offline wereld met elkaar verbonden worden.

Van regioadvies en instrumenten voor het versterken van de uitvoering tot gesprekstafels over regionale samenwerkingsvormen en casuïstiek. Een belangrijke doelstelling is om met de uitvoeringskennis uit de praktijk het landelijk beleid verder te verbeteren. Want wanneer overheden hun krachten bundelen en versnippering van beleid voorkomen, wordt beter antwoord gegeven op complexe vraagstukken.

Leefwereld moet maatgevend zijn

De leefwereld van mensen moet maatgevend zijn voor het handelen van de overheid, niet het systeem of de regels. Dit gaat te vaak niet goed. Voorzieningen bieden soelaas voor enkelvoudige problemen maar als mensen in verschillende regelingen zitten, gaat het snel mis. Omdat de uitvoeringsregels of de strekking van de ene wet conflicteert met die van de andere. Of omdat de ene dienst de andere tegenwerkt. Uitgerekend de kwetsbare inwoners die de overheid het meest nodig hebben, worden vermalen in een wirwar van ingewikkelde of tegenstrijdige regels en verkokerde processen en systemen.

De 4 functies van het samenwerkingsplatform

Het Samenwerkingsplatform sociaal domein biedt overzicht en inzicht ter bevordering van de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners om zo de lokale overheid te versterken en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een nog hoger plan te trekken en te houden. Het sociaal domein is gebaat bij een meer stabiele en simpele organisatie. Het heeft rust, overzicht én continuïteit nodig.

Het platform kan daar mede een bijdrage aan leveren en gebruikt daarbij 4 functies:

  • Verbinden gemeenten onderling en met (landelijke) partners (harmonisatie)
  • Kennis verzamelen, bundelen en ontsluiten (ontwarren)
  • Vraaggericht adviseren aan gemeenten en landelijke partners (advies)
  • Uitvoering versterken met instrumenten, gesprekstafels, trainingen (feedback en leren)

Verbindende rol regioadviseurs

De regioadviseurs hebben binnen het Samenwerkingsplatform sociaal domein een verbindende rol tussen de verschillende functies van het platform (advies, harmonisatie, ontwarren en feedback/leren). Vanuit de 6 werkgebieden sluiten zij aan bij de vragen van gemeenten. De adviseurs leiden waar nodig door naar meer specifieke kennis en de mogelijkheid van maatwerk ondersteuning, bijvoorbeeld het delen van best practices of procesbegeleiding bij (regionale) samenwerking.

Vandaag beginnen

Heeft u vragen over de samenwerking tussen zorg en veiligheid, specifieke casuïstiek of wilt u meer weten over regionale samenwerking op gebied van inkoop, zoek dan contact met een van de coördinatoren van de regioadviseurs die binnen het samenwerkingsplatform sociaal domein werkzaam zijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Samenwerkingsplatform sociaal domein of contact met de regioadviseurs op: