09 december 2019

Zuid Kennemerland: zo werden wij inspiratieregio

Het onderwerp ‘Onderwijs en jeugdhulp samen sterk maken’ staat hier al lang op de agenda. We hebben een Platform Passend Onderwijs en Jeugdhulp waarin we het OOGO met beleidsambtenaren van alle gemeentes voorbereiden.

We spreken in het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs meerdere keren per jaar met schoolbesturen en wethouders. Deze dialoog krijgt een vertaling in de praktijk. Bijvoorbeeld door het activeren van kernteams op onze reguliere basisscholen en het integreren van jeugdhulp en gespecialiseerd onderwijs.

In het programma ‘Zorg voor de jeugd’ bereiden we de invoering voor van drie onderwijszorgarrangementen in het voortgezet onderwijs. Binnen het PO vormen SO, SBO en jeugdhulp samen een IKC Zuid Kennemerland. Onze cluster3-scholen behoren tot de aanjagers van de landelijke discussie over zorg in onderwijstijd op deze scholen. We spreken met medische dagverblijven over onderwijs aan leerlingen met een 5a-vrijstelling. Kortom: het bruist hier van de initiatieven en ideeën.

En toch is het razend moeilijk dit alles goed en structureel aan de scholen te verbinden. De dagelijkse praktijk op de scholen in het onderwijs is weerbarstig. Lang niet altijd weten collega’s uit de twee sectoren elkaar goed en tijdig te vinden. Nog altijd gaan er leerlingen langere tijd niet naar school. Daar zouden we hier eerder en beter iets aan willen doen, om te kijken of dit te voorkomen is.

Als regio hebben we ervoor gekozen om op iedere school een kernteam te formeren bestaande uit de leerplichtambtenaar, de ggd-arts en/of -verpleegkundige, de CJG-coach, de schoolmaatschappelijk werker (VO, als die er is) en de consulent passend onderwijs. Bij de eerste signalen van verzuim en een stagnerende ontwikkeling is één van hen eigenlijk altijd betrokken. Via dit team versterken we de ondersteuning aan scholen en daarmee aan leerlingen en ouders. Daarover zijn we in gesprek op verschillende niveaus.

Uit die gesprekken komt naar voren dat er twee voorwaarden zijn om goed te kunnen samenwerken:

  1. een gedragen visie met een concrete uitwerking van de verbinding onderwijs en jeugdhulp: hoe dat kan gaan werken, hoe we elkaars taal kunnen gaan leren en hoe dit uiteindelijk kan leiden tot ondersteuning van leerlingen en ouders in de school en in het onderwijs; wanneer levert dit wat voor wie op?
  2. een heldere organisatiestructuur van het kernteam per school, van het overleg tussen de betrokken organisaties en van het OOGO om hier richting en sturing aan te geven.

Toen kwam de uitnodiging om je als inspiratieregio in te schrijven. De twee samenwerkingsverbanden en de gemeentes waren het er snel over eens dat we op de twee vragen hierboven zeker inspiratie en ondersteuning kunnen gebruiken. Die hopen we te vinden in dit landelijke programma en bij de overige deelnemers. We willen met onze zoektocht naar visie en structuur ook andere regio’s verder helpen.

Wij hebben hier al veel steun ondervonden vanuit andere samenwerkingsverbanden en gemeentes die ons hebben ontvangen en met ons hebben meegedacht. Wij hopen dus vooral inspiratie te vinden om weer met andere ogen naar onze leerlingen en ouders te kunnen kijken, maar ook naar onszelf om zo de verbinding onderwijs en jeugdhulp weer een stap verder te brengen.

 

Maroes Albers, directeur SWV PO Zuid Kennemerland
Johan Vermeer, directeur/bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland

Wil je hierop reageren? Dat kan naar Johan Vermeer, jvermeer@swv-vo-zk.nl


Delen