29 september 2021

Impressie werksessie 16 september

Op donderdag 16 september zijn we van 9.00-11.30uur weer met elkaar aan de slag gegaan in een werksessie met verschillende regio's uit het gehele land. De bijeenkomst startte met de drie pitches van nieuwe regio’s / nieuwe gezichten binnen de bestaande regio’s.

Wat hebben we besproken:

  • Marieke Bosch vertelde iets over de verkenning van de nieuwe gemeente het Land van Cuijk om zich aan te sluiten bij de MAO beweging.
  • Erik de Graaf gaf een mooie presentatie over de succes en uitdagingen in de regio Groningen. Lees meer HIER (link naar artikel Groningen op website)
  • Jenny Bosman (gemeente Leiden) stelde zichzelf en haar collega Kim van der Poel (gemeente Katwijk) voor als vervangers van Hanneke van Noort voor de inspiratieregio Holland-Rijnland.

Daarna zijn we uiteen gegaan in drie verschillende breakoutrooms om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s in het veld onder leiding van een expert. Lees hieronder de plenaire terugkoppeling.

  1. Onderwijszorgarrangementen met Vincent Fafieanie

Er is een open gesprek gevoerd met elkaar aan de hand van de vragen die er leven. Dit geeft een mooie inkijk in wat er speelt in het veld en welke onduidelijkheden/knelpunten er zijn. Een voorbeeld hiervan is de vraag wat een OZA nou precies definieert. Valt arbeid hier bijvoorbeeld ook onder? Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat het op een goede manier initiëren van samenwerking als lastig wordt ervaren. Iedereen wil, de vraag is vooral hoe?

  1. Inclusieve samenwerking & Ouderbetrokkenheid met Astrid van der Kooij

Direct in het gesprek kwam naar voren dat het gaat om het gelijkwaardig samenwerken met ouders. Het gesprek is gevoerd over waar deze samenwerking begint: bij het kind. We willen met z’n allen al langere tijd, maar moeten het aan de voorkant al gaan doen. Dit begint al bij de opleiding van professionals. Een hulpmiddel hierbij zouden ‘spiegelgesprekken’ kunnen zijn. Tevens kwam naar voren dat naast deze inclusieve, gelijkwaardige samenwerking er ook nog winst te behalen valt op het samenwerken met ouders tijdens het maken van beleid.

  1. Schurende wetten in de praktijk met René Peeters (zie ook artikel AEF LINK WEBSITE)

Er kan veel met pragmatische, maar vaak wel arbeidsintensieve oplossingen voor kinderen die zowel zorg als onderwijs nodig hebben. Veel is lokaal, soms regionaal op te lossen.

Maar soms is het niet duidelijk hoe je een kind moet inpassen in het jeugd en/of onderwijsstelsel, daarvoor zou eigenlijk tussenruimte voor nodig zijn. Tijd en ruimte om na te gaan hoe we een kind/jongere het beste kunnen begeleiden.

Een kind moet bijvoorbeeld bij een zorg/onderwijsprojecten altijd ingeschreven staan op een rijksbekostigde school, terwijl de begeleiding dan niet op de school plaatsvindt (denk aan Digibende en zorgboerderij).

Er is gesproken dat zorg niet voorliggend moet zijn, maar dat de domeinen altijd betrokken moeten zijn. Dus ook het onderwijs moet betrokken blijven. Het is niet zo dat je eerst fase 1 kunt afronden op weg naar fase 2, iedereen is voortdurend in het netwerk nodig.

Er werd een voorbeeld uitgewerkt van een kind dat vanwege specifieke eisen van cluster 2 naar cluster 3 ging met veel extra ondersteuning, waarbij de regels dat eigenlijk niet toestonden. Het werd wel gedaan (MAO: gewoon doen!) ondanks dat de kosten (100.000 euro) enorm waren.

Er is behoefte aan concrete voorbeelden waar regelgeving belemmerend is. De suggestie werd gedaan om in de serie Verrassend Passen (Steunpunt passend onderwijs/NJI en anderen) te komen met een boekje Verrassend-niet-passend. Dat is ook heel behulpzaam voor het ministerie die op die manier geholpen wordt om regels aan te passen oftewel soms “ vinkjes” uit te zetten.

Voorbeeld: Variawet: eerst 6-8 weken wachten op het oordeel van de inspectie. Dat werkt natuurlijk niet in urgente gevallen…

 

Tenslotte werd gewezen op een naderend gevaar. De gemeenten hebben 1,3 miljard extra gekregen om hun overschrijding van het jeugdbudget te beperken. Nu komt er een hervormingsagenda (2022-2028) die vooral financieel is ingestoken, waarbij strakker gekeken gaat worden wat is des onderwijs en wat is des jeugdzorgs. Het zo gewaardeerde advies en de uitvoering daarvan op vele plekken: “Budgetten moeten poreuze randen hebben” en daarmee de hele doelstelling van MAO komt hierbij onder vuur te liggen. Hoor mooi zou zijn als we hier op 24/9 *Doe-Dag) een statement afgeven dat dit gevaar van tenietdoen van zoveel mooie initiatieven levensgroot aanwezig is.

 

De eerstvolgende werksessie is op 18 november van 9.00-12.00uur. We zullen dan weer een aantal nieuwe regio’s aan jullie voorstellen. Ook zullen we gezamenlijk een doorstart maken met het vervolg van Met Andere Ogen aan de hand van de bouwstenen/eindterm. Noteer deze datum dus vast in je agenda!

Heb je een idee over de invulling van de werksessie? Neem dan contact op met Renée Boeijen of Els te Winkel via metandereogen@vng.nl