07 juli 2021

Verslag 'Ambassadeursbijeenkomst Met Andere Ogen' 23 juni 2021

4e bijeenkomst bestuurlijk ambassadeurs - successen en worstelingen - verhalen uit drie regio’s.

Verslag: Edith Boekestijn en René Peeters

Aanwezigen: René Peeters, Astrid Ottenheym, Elly Konijn, Jouke Douwe de Vries, Ate de Boer, Marenne van Kempen, Johan Vermeer, Jan Heijmans, Peter Lemmens, Carry Roozemond, Corien van Starkenburg,  Pieter van Dijk, Annette van der Poel en Joost van Caam. 

 

Opening

René Peeters heet de aanwezigen van harte welkom en meldt dat Marijke wegens privé omstandigheden is verhinderd.  Dit geldt ook voor Bas Wesseldijk. René geeft daarom namens Marijke een korte toelichting op de werkagenda, die loopt tot ca. 1 november. De laatste 2 maanden van het jaar zullen gebruikt worden voor de (zakelijke) afronding van het programma. De 5e en laatste Online bijeenkomst Bestuurlijk Ambassadeurs zal plaatsvinden op woensdag 6 oktober van 13.00-15.00 uur.
We zien dat de naam van ons programma Met Andere Ogen een begrip is geworden in het land, ook bij de ministeries. En de bestuurlijk ambassadeurs hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. De beoogde bekendheid en actieve deelname van gemeenten en regio’s breidt nog steeds uit. Dat blijkt ook uit de nieuwe regio’s die zich gemeld hebben bij de verbinderbijeenkomst en de tweede serie Communities of Practice.
In de komende maanden wordt via diverse kanalen informatie opgehaald over de manier waarop de doelen van de beweging MAO behaald kunnen worden in de volgende kabinetsperiode. Zo zijn er recent strategische sessies georganiseerd onder leiding van Guillermo Holman en is het thema besproken in de agenderingswerkgroep en in de bijeenkomst van de inspiratieregio’s en niet-inspiratieregio’s.
Al deze activiteiten leiden uiteindelijk naar een denk-en-doedag op 24 september 2021 die in de vorm van een Hackathon gehouden zal worden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hackathon
Tijdens die dag kunnen er 100 mensen fysiek aanwezig zijn in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Alle ambassadeurs hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen als prominente vertegenwoordigers van MAO.
Ook is er een document in ontwikkeling om de rol van gemeenten in de komende periode te beschrijven en hulp te bieden op welke wijze dat het beste gerealiseerd kan worden.

Bij afwezigheid van Bas Wesseldijk verzoekt René namens de agenderingswerkgroep om de praatplaat met betrekking de 7 adviezen breed te verspreiden. Aan de 7 adviezen worden filmpjes gekoppeld met elk een eigen thema, zoals de rol van de ouders, niet-leerplichtige kinderen etc.  Deze filmpjes zijn of worden opgenomen en zullen zo breed mogelijk verspreid worden.

 

Actualiteit MAO door René

René vertelt over een studiedag in Deventer die een vervolg was op een studiedag twee jaar geleden. Harry Gerichhausen en René hebben deelgenomen aan de voorbereiding en een panelgesprek gevoerd. Enkele bestuurlijk ambassadeurs hebben advies gegeven aan de gemeente Lelystad, waaronder de wethouder, die graag de schouders onder een nieuwe aanpak wil zetten.
De 5e sessie in Pakhuis de Zwijger 'Door de ogen van…..' ging dit keer over de rol van de ouders. Zeer de moeite waard om nog even terug te kijken.
De 6e sessie al plaatsvinden op 29 juni waarin de inspiratieregio’s hun bevindingen van de afgelopen twee jaar zullen presenteren: door de ogen van de inspiratieregio’s. 
Op 17 juni vond weer een werksessie Inspiratieregio’s plaats.  Ook een heel aantal inspiratieregio’s in spé waren hierbij aanwezig. 

Tenslotte meldt René dat Jantien Gerdes, docent VO in Lelystad, is gepromoveerd op het onderwerp ‘samenwerking op de werkvloer Jeugdhulp & Onderwijs’. Zij heeft een raamwerk ontwikkeld dat partijen grip kan geven op de processen binnen de samenwerking. Voor de liefhebber (link).

Corine komt nog even terug op de werkagenda en merkt op dat het erg veel is en dat met name wordt geprobeerd om te borgen wat nu verworven is, maar zij geeft aan dat de kern (waarom is de MAO beweging in het leven geroepen) niet uit het oog te verliezen. Van onderop leeft de beweging, maar de huidige kaders binnen de inspecties belemmeren nog steeds. Het bepalen van deze kaders moet op de juiste tafels terecht komen waar men ook de juiste knoppen kan bedienen. Opm: Het betreft hier vooral onderwijs-zorg en zorg-onderwijstrajecten waar thuiszitters en kinderen in zorg begeleid worden en budgetten uit onderwijs en zorg worden gebundeld. Deze trajecten worden nog steeds vaak op de vingers getikt door de inspecties. 
Annette merkt op dat zij recent een gesprek heeft gehad met een inspecteur hierover; zij zal informatie hierover delen. 
Astrid merkt op dat ook zij meerdere gesprekken heeft gevoerd met inspecties maar uiteindelijk wringt ook haar zorgboerderij-project (Buiten Gewoon leren) weer binnen de huidige wet- en regelgeving. Ook Carry geeft een praktijkvoorbeeld waarop Corine opmerkt dat niet elke regio apart de strijd aan zou moeten gaan. Dit zou van bovenaf centraal aangestuurd moeten worden.
René herkent de oproep en heeft dit in het gesprek met de inspecties IGJ en OCW  op 12 mei aangekaart. Het is van belang dat de VNG, maar ook anderen deze geluiden luid en duidelijk op beslistafels laten klinken.  
Overigens was een van de aanbevelingen op 12 mei: inspecties ga samen naar deze bijzondere onderwijs-settingen.

 

Presentaties

Jan Heijmans. Zie bijgevoegde presentatie.
Marenne merkt naar aanleiding van de presentatie op dat er hoge eisen worden gesteld aan de professionals met betrekking tot interprofessioneel samenwerken. Elk kind vraagt immers maatwerk.
Hoe hou je ook in zware casuïstiek het onderwijs aan zet? De jeugdzorg zou zich meer naar het onderwijs moeten voegen.
Corine meent dat je grip moet zien te houden op een kind vanaf een eerste hulpvraag op jongere leeftijd, zodat er pas actie komt op het moment dat de jongere met justitie in aanraking komt. Joost pleit voor het vaker loslaten van stepped care ten gunste van matched care, ook als daardoor dan de stap van preventie wordt overgeslagen. 
Peter meldt dat in zijn regio gewerkt wordt met zgn. ‘knooppunten’ rondom elke school. Hier gaat een preventieve werking van uit. Wellicht kan hij dit op een later moment illustreren.

Elly Konijn en Astrid Ottenheym. Zie bijgevoegde presentatie.
Opvallende quotes uit deze presentatie zijn "van last naar kracht", "moed/lef hebben", "over grenzen heen gaan", "buiten kaders treden", "verkopen/bepleiten bij gemeenteraad".

Jouke Douwe de Vries en Ate de Boer. Zie bijgevoegde presentatie.
Voorafgaand aan de presentatie door Ate illustreert Jouke Douwe de regio waar het over gaat aan de hand van enkele getallen: Het betreft hier 37 basisscholen waarbij een grote school ca. 250 leerlingen telt en een kleine zo’n 40 leerlingen. 
Inmiddels is er een zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd en de startnotitie voor het gepresenteerde plan is gereed. Er wordt samengewerkt met het programma Foar Fryske Bern. 
Op basis van het onderzoek (0-meting) is een analyse-model ontwikkeld dat gedupliceerd kan worden naar andere (typen) scholen.

René bedankt alle sprekers en verzoekt hen, mede namens Astrid, om informatie met betrekking tot ‘Druk en Dwars’ te delen, evenals de contactgegevens van Laura van het programma Foar Fryske Bern. 

 

Rondvraag en sluiting 

Elly meldt dat het haar bevreemdt dat gemeentes door de ministeries niet betrokken zijn bij de zgn. ‘proeftuinen’ (Klas op Wielen) in haar gemeente (kinderdagbesteding). René laat weten dit te gaan uitzoeken en gaat hierover eerst nog even in gesprek met Elly.

René roept alle ambassadeurs op om aanwezig te zijn in de afsluitende ambassadeurs-sessie op 6 oktober. Met dank voor de constructieve inbreng en aanwezigheid van alle deelnemers sluit René de bijeenkomst stipt om 15.00 uur af.

 

Eerste impressie agenda 6 oktober 2021 13.00 - 15.00 uur 

  • Marenne van Kempen; als bestuurder van Lokalis (Lokale teams Utrecht) vertelt zij over 'Actuele ontwikkelingen in de samenwerking onderwijs-zorg-wijken'
  • Het omgaan met data en privacy: Een verhaal uit Almere over de manier waarop dit in thema helemaal in kaart gebracht is

Delen