03 december 2019

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Steunpunt Passend Onderwijs PO en VO heeft samen met het NJI en Oberon acht voorbeelden gebundeld hoe onderwijs- en jeugdmiddelen gecombineerd kunnen worden. In deze uitgave wordt dieper ingegaan op de bundeling van geldstromen in de praktijk.

Aan Met Andere Ogen is gevraagd te reflecteren op deze acht voorbeelden. Download de special onderaan dit artikel en lees meer over de rol van ons programma op pagina 8-9.

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van deze nieuwe special Verrassend Passend.

Bij deze samenwerking hebben de betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp te maken met andere organisatieculturen en met andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit kan het lastig maken om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: 'Op steeds meer plaatsen in het land slaan scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties en gemeenten de handen ineen. Het is mooi om te zien hoe zij barrières weten te doorbreken, en een gezamenlijke visie, aanpak en financiering weten te creëren. Het belang van het kind staat hierbij ook altijd centraal, ondanks de soms lastige kaders en omstandigheden. Deze goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is ontzettend belangrijk; het is cruciaal om alle kinderen de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die zij op school nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.'

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: 'Wat is onze stip op de horizon? Een naadloze aansluiting van kinderopvang, regulier en speciaal onderwijs. Samenwerking is goed voor kinderen omdat we daarmee werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling. De focus moet daarbij liggen op thuisnabij onderwijs, zoveel mogelijk op reguliere scholen, eventueel met extra begeleiding als dat nodig is. Als dat geen passende optie is omdat het echt niet goed is voor een kind komt een gespecialiseerde school in beeld. Ondanks haperende wet- en regelgeving en gedoe over budgetten lukt het ons steeds beter om intensief met elkaar samen te werken. Er zijn gelukkig veel goede ideeën om de juiste zorg de klas in te krijgen of het onderwijs binnen de zorg te verbeteren. In de nieuwe special verrassend passend vind je een aantal van die inspirerende initiatieven.’

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen