08 juni 2020

Buiten Gewoon Leren

Buiten Gewoon Leren is een zorgboerderij waar onderwijs gegeven wordt door een leerkracht van een schoolbestuur vanuit de regio Noord-Kennemerland. Dit nieuwe onderwijszorgarrangement is beschikbaar voor kinderen vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven, kunnen, mogen, willen of waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden.

De oorzaak ligt vaak in een veelheid van factoren. Buiten Gewoon Leren (BGL) is een persoonsgericht onderwijszorgconcept waar ongeveer 10 leerlingen aan deelnemen. Deze kinderen kwamen in het verleden thuis te zitten of gingen naar een zorgboerderij. Perspectief op school lag ver weg. Het doel is dat de leerling naderhand weer tot z’n recht komt in een vorm van (regulier) onderwijs.

Makkelijker terug stromen naar school

Waar leerlingen geen onderwijs krijgen op een reguliere zorgboerderij, wordt de drempel hoger om weer terug naar school te gaan. Bij BGL zijn de zorg- en onderwijswereld samengevoegd, waardoor leerlingen makkelijker terug stromen naar school. Het onderwijs fungeert op deze voorziening fungeert als een reddingsboei met het ‘normale’ leven van de leerlingen.

Bij de start van deze voorziening is samengewerkt met schoolbesturen om dit op verantwoorde manier op te zetten. Gewerkt wordt met een gecertificeerde leerkracht die gesteund wordt vanuit het schoolbestuur, waardoor het onderwijs kwalitatief goed is. De leerlingen blijven ingeschreven op een reguliere school, waardoor het lesmateriaal ook voor alle leerlingen hetzelfde is. Hiermee is de tijdelijkheid expliciet gemaakt, waarbij gewerkt wordt aan perspectief voor die specifieke leerling. Bij de start is ook met de inspectie contact geweest, om te overleggen wat mogelijk is. De inspectie vond het een interessante maatschappelijke businesscase.

Waardevol project

Nu BGL opgezet is en draait, is er wederom contact geweest met de inspectie. De inspectie gaf aan dat het een waardevol project is met kwalitatief goede onderbouwing, maar dat het gezien de huidige wet- en regelgeving op een aantal zaken niet mag. Hierop is er een herstelopdracht naar het samenwerkingsverband gestuurd. In feite zou de zorgboerderij aangemerkt moeten worden als nevenvestiging van het onderwijsbestuur. Dit is niet wenselijk, omdat het zijn van een nevenvestiging implicaties met zich mee brengt. Ook kan dit leiden tot een bouwwerk van nevenvestigingen als dit concept op meerdere plekken gebruikt gaat worden. Het samenwerkingsverband zou kunnen aangeven dat dit een school onder haar vlag wordt. Dit is ook niet wenselijk omdat er dan een dubbel rol van het samenwerkingsverband gevraagd wordt. Op dit moment dragen het samenwerkingsverband, het schoolbestuur en de zorgboerderij  de risico’s.

Wens

De wens vanuit Noord Kennemerland is dat wet- en regelgeving aangepast wordt om ruimte te bieden om dit te ondernemen. Vanuit deze ruimte en vertrouwen voor maatwerktrajecten is er goede wil vanuit het samenwerkingsverband om hierop te verantwoorden. 'We hebben een maatschappelijke opdracht gekregen om kinderen niet tussen wal en schip te laten vallen en kinderen kansen te bieden om mee te doen. Daarvoor hebben we ruimte nodig om het op kwalitatieve manier te doen.'

Wil je meer weten? Kijk dan op: https://www.ronduitonderwijs.nl/onze-organisatie/onderwijszorgarrangement-buiten-gewoon-leren/


Delen