Geschiedenis van Met Andere Ogen

Over het programma Met Andere Ogen

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede Coalitie vanuit onderwijsveld, jeugdhulp- en zorgbranches, cliënt/ouder-organisaties en VNG, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. De daadwerkelijk uitvoering is gebouwd op dat verlangen en gebaseerd op de 7 adviezen uit het adviesrapport en implementatieplan van René Peeters. De daarin genoemde bouwstenen voor de implementatie (zoals de inspiratieregio’s) en voorgestelde vervolgstappen zijn inspiratie geweest voor het samen creëren van de Aanpak Met Andere Ogen.

De kern van de adviezen is dat er eerder (preventiever) en beter samengewerkt moet worden om alle kinderen de kans te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat vraagt van landelijke, regionale en lokale partijen dat ze samen moeten doen, leren en verbeteren.

De zeven adviezen uit ‘Met andere ogen’

  1. Het verbreden van teams (interprofessioneel).
  2. Inperken vrijstellingen op basis van artikel 5a.
  3. Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen.
  4. Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente.
  5. Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken zijn gemaakt.
  6. Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben.
  7. Coalitie omvormen: van denken naar DOEN.

 

Kernboodschap

Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt van waaruit iedereen vanuit eigen ervaring en expertise samen werkt. Dat vraagt dat we soms met andere ogen moeten kijken, belemmeringen moeten wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit mogelijk te maken. Als programma stimuleren en faciliteren we dat iedereen vanuit eigen kracht en specifieke rol kan bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen.

Missie: Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen op basis van de eigen behoefte en mogelijkheden. (zie programmaplan)

Doel: Het doel van Met Andere Ogen is het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

3 programmalijnen

Het programma is vormgegeven langs 3 programmalijnen: Bewegen, Leren en Agenderen. In het programmaplan 2020 zijn deze programmalijnen uitgewerkt met doelen en activiteiten. In april 2020 is er, mede als gevolg van de maatregelen rondom corona, een update geweest van het programmaplan en bijbehorende planning.

Bewegen Met Andere Ogen
Vanuit de aanpak stimuleren en faciliteren we op alle niveaus de beweging naar preventief (samen)werken tussen onderwijs, zorg en jeugd. Samenwerken moet de logische keuze zijn. We inspireren, onder andere door presentaties van René Peeters, we vergroten het netwerk van aandeelhouders, versterken de verbinding met andere (landelijke) aanpakken op het gebied van onderwijs, zorg en jeugd en we stimuleren de coalitiepartijen om eigenaar te worden van deze beweging, bijvoorbeeld door de inzet van coalitieverbinders.

Leren Met Andere Ogen
De kern van onze aanpak is het samen al doende leren en ontwikkelen wat werkt. We doen dit met een lerend netwerk van Partners, inspiratie- regio’s en kennispartners. In de regio’s en in Communities of Practice leren en ontwikkelen we samen.

Agenderen Met Andere Ogen
Op basis van wat we leren in de praktijk en Communities of Practice agenderen we de onderwerpen op de juiste plek zodat het stelsel meer faciliterend is aan de uitvoeringspraktijk. Op deze manier versterken we de beweging en realiseren we verbetering.

 

Opdrachtgever

Een stuurgroep vanuit de Coalitie is opdrachtgever voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma MAO. Ministerie van VWS subsidieert het programma, dat loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2021. VNG is opdrachtnemer namens de Coalitie en heeft een smal (2 fte) programmabureau ingehuurd bij BMC, partners in verbetering. Zij leveren het programmamanagement, faciliteren en organiseren het bewegen, leren en agenderen van Met Andere Ogen.

De beleidscoalitie bestaat uit de volgende partijen: